מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

מטרת מדיניות ותנאים אלו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר www.dfn.co.il, וכיצד משתמשת הנהלת האתר  במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר זה  או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט המקרים שבהם הדבר צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

 1.1   המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

 1.2  החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או  גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכוח ההסכם ו/או הדין.

 1.3 חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

 1.4 החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 1.5 החברה משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן ו/או בקישור זה.

1.6  החברה  אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או

תפרסם באתר.
 1.7    המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא

כל הודעה מוקדמת.

 1.8 .באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכנים וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

1.9 הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.10 החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

 1. השימוש באתר www.dfn.co.il

2.1  המשתמש יהיה רשאי להשתמש בתכנים באתר www.dfn.co.il בהתאם לכללים המפורטים להלן ובכפוף להסכמת המשתמש מראש לכללים אלו. אין להשתמש בתכנים באתר www.dfn.co.il באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של www.dfn.co.il לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

2.2  הנך רשאי להשתמש באתר dfn.co.il למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך www.dfn.co.il, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

2.3  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר dfn.co.il . בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתרי www.dfn.co.il.

2.4  אין להציג תכנים מאתר dfn.co.il בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

2.5  אין להציג תכנים מאתר dfn.co.il בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. נותן שירותי גישה, המאפשר בכל דרך שהיא ו/או המספק באופן כלשהו חיבור לתכני האתר www.dfn.co.il, לא יהיה רשאי לעשות זאת אם בכל צורה שהיא, התכנים מאתר www.dfn.co.il מגיעים אל מקבל שירותי הגישה, באופן שאינו עולה בקנה אחד ובדווקנות עם הוראות סעיף זה.

2.6  אין לקשר לאתר dfn.co.il מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק, מנוגד לצביונו של האתר או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

2.7  אין לקשר לתכנים מהאתר dfn.co.il, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר www.dfn.co.ilבמלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתרי www.dfn.co.il. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר www.dfn.co.il במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי או לתוכן באתר www.dfn.co.il, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים על מלוא תכניו). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר www.dfn.co.il להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

2.8  אין לבצע קישור ו/או הפניה לאתר אחר, באופן כלשהו, בחלוף לאתר dfn.co.il (לדוגמא: נותן שירותי גישה (ספק שירותי אינטרנט), לא יהיה רשאי להפנות גולשי אינטרנט המבקשים לצפות בתכני האתר, לאתר/ים אחרים, שאינם www.dfn.co.il).

2.9   www.dfn.co.il רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי www.dfn.co.il בעניין זה.

2.10 הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

2.11 www.dfn.co.il לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר           www.dfn.co.il    ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את www.dfn.co.il בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

2.12 הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר www.dfn.co.il  ללא אישור מראש ובכתב של האתר www.dfn.co.il בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים אלימים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנית הנוגדים את צביונו של האתר או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. www.dfn.co.il שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי www.dfn.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. www.dfn.co.il רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי www.dfn.co.il בעניין זה. www.dfn.co.il לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר www.dfn.co.il . הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את www.dfn.co.il  בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

 1. קישורים בwww.dfn.co.il

3.1 באתרי www.dfn.co.il תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. חלק מהתכנים אינם מתפרסמים על ידי www.dfn.co.il, או מטעמה וwww.dfn.co.il איננה שולטת או מפקחת עליהם, לרבות פרסומות המפורסמות באתר. העובדה שwww.dfn.co.il מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת www.dfn.co.il לתוכנם ו/או התאמתם לצביון האתר ו/או חוקיותם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. www.dfn.co.il אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

3.2 www.dfn.co.il איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו בwww.dfn.co.il יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. www.dfn.co.il רשאית להסיר קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 1. תכנים מקצועיים

4.1 ב www.dfn.co.il -תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות, תכנים משפטיים, תכנים רפואיים, תכנים מדעיים, תכנים קולינאריים, תכנים מוזיקליים, תכנים חברתיים, תכנית צרכניים, תכנים תיירותיים ותכנים טכנולוגיים. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במערכת www.dfn.co.il ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

4.2 ייעוץ וטיפול מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים בwww.dfn.co.il אינם מהווים תחליף לייעוץ וטיפול כזה. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ, בדבר התנהלות משפטית, התנהלות רפואית, התנהלות מדעים, התנהלות חברתית, התנהלות צרכנית, התנהלות תיירותית והתנהלות טכנולוגית. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים המקצועיים שתמצא בwww.dfn.co.il תיעשה על אחריותך בלבד.

4.3  www.dfn.co.il מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות של www.dfn.co.il  מפורטת להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

www.dfn.co.il מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת www.dfn.co.il במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 1. רישום לשירותים

5.1 חלק מהשירותים באתרי www.dfn.co.il טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וwww.dfn.co.il תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

5.2 מאגר המידע: הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של www.dfn.co.il. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

 1. השימוש במידע

6.1 בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים, כתובת ה-IP שלו ועוד (להלן: "המידע"). www.dfn.co.il תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים בwww.dfn.co.il, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

6.2 www.dfn.co.il לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 

 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של dfn.co.il, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לwww.dfn.co.il ולצד שלישי המוצגות בwww.dfn.co.il. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש בdfn.co.il, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה www.dfn.co.il רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
 • אם ידרוש מי שנפגע מפרסום באתר את המידע.
 • אם יתקבל בידי dfn.co.il צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מקרה שdfn.co.il תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו או לשמו הטוב של צד שלישי.
 • dfn.co.il תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או בשיתוף פעולה עימה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם dfn.co.il תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6.3 מובהר ומוסכם עם זאת, כי בכל מקרה www.dfn.co.il לא תהיה חייבת למסור מידע לצדדים שלישיים בכל מקרה, ולא יהיה בהרשאתה שלעיל כדי למנוע את שיקול דעתה הבלעדי באשר לכך.

6.4 השימוש באתר מותנה בכך וכפוף לויתור המשמש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד www.dfn.co.il בגין מסירת המידע לצדדי שלישיים, באם מסירת המידע עונה על הקריטריונים הקבועים בתנאי שימוש אלו.

 

 1. 7. Cookies

           

7.1 האתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי www.dfn.co.il ו/או ממחשבי ספקי שירותי האינטרנט. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד.

7.2 אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בwww.dfn.co.il או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שwww.dfn.co.il תותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

 1. שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים בwww.dfn.co.il, לדוגמה מנוע החיפוש מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של www.dfn.co.il. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי www.dfn.co.il. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של www.dfn.co.il ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים   

www.dfn.co.il מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות בwww.dfn.co.il ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות בwww.dfn.co.il. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור בwww.dfn.co.il, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של www.dfn.co.il. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום בwww.dfn.co.il, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 1. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

www.dfn.co.il יכול שתהיה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 1. אבטחת מידע

www.dfn.co.il מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי www.dfn.co.il, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, www.dfn.co.il לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. זכות לעיין במידע

 12.1על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 12.2בנוסף, אם המידע שבמאגרי www.dfn.co.il משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. www.dfn.co.il תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לwww.dfn.co.il לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בwww.dfn.co.il על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה www.dfn.co.il למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לwww.dfn.co.il לפעול כאמור.

 • שימוש במערכת Google Analytics

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. וואלה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי  Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובhttp://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/ . ניתן ללמוד יותר על האופן שבוGoogle  אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/ . באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובתhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

 • שינויים במדיניות הפרטיות

www.dfn.co.i רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. הנך מתבקש לשוב ולעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות כפי שתהיה תקפה מעת לעת.

 1. תכנים מסחריים

15.1 אתרי www.dfn.co.il כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בהנפשה או בקול באופן משולב באתר ו/או באופן מובחן ומובדל בו.

15.2 www.dfn.co.il לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בwww.dfn.co.il. www.dfn.co.il אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתיותם ואינה מתחייבת כי אלו יתאימו לצביון האתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בwww.dfn.co.il אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

15.3 כל עסקה או פעולה שתעשנה בעקבות תכנים כלשהם, לרבות מסחריים המתפרסמים בwww.dfn.co.il יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. www.dfn.co.il איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בwww.dfn.co.il או ירכשו באמצעותן.

15.4 הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך www.dfn.co.il או בעקבות הפניה ו/או קישור מהאתר, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, s-m-s וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

 1. קניין רוחני

16.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בwww.dfn.co.il בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם  הינן של www.dfn.co.il בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לwww.dfn.co.il להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מwww.dfn.co.il או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי www.dfn.co.il לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך ו/או על ידי אחרים לאתרים.

16.2 בכל מקרה וגם אם התקבלה הסכמת www.dfn.co.il לעשיית שימוש בתכני האתר ומבלי לגרוע מזכויות www.dfn.co.il, מלוא התכנים בwww.dfn.co.il הינם בעלי זכויות מוסריות שהם "זכות השלמות" ו"זכות האבהות", הווה אומר, השימוש באתר ו/או בתכניו, וכן מתן שירותי אינטרנט (ספק אינטרנט) יהיה מותר אך ורק כאשר הוא נעשה במלוא תכניו בשלמות (AS IS) לרבות הפרסומות בו ומלוא תכניו, ויהיה מחויב בכל מקרה במתן קרדיט לwww.dfn.co.il כאשר תכניו יפורסמו במישרין ו/או באמצעות קישור, באתר אחר.

16.3 מובהר ומוסכם, כי שם האתר וכתובתו, יהיו מוגנים ויהוו קניינה הרוחני של www.dfn.co.il.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

16.4 סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

16.5 www.dfn.co.il אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום בwww.dfn.co.il אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום בwww.dfn.co.il ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

16.6 במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לwww.dfn.co.il רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשלמות או בחלקיות, עם ו/או ללא קרדיט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים  הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, והנך מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד www.dfn.co.il ו/או כנגד מי מבעליה, מנהליה, שולחיה, עובדיה, מי מטעמה וכל גוף משפטי אחר שירכוש ו/או יתמזג עם www.dfn.co.il.

 1. 17. אחריות dfn.co.il

17.1 התכנים בwww.dfn.co.il ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי www.dfn.co.il בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים בwww.dfn.co.il .

17.2 השימוש www.dfn.co.il  ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

17.3 www.dfn.co.il אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. www.dfn.co.il אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. www.dfn.co.il לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

17.4 כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בwww.dfn.co.il הינה באחריותך המלאה בלבד. www.dfn.co.il אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים באתר, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ומידע שנמסר על ידי משתמשים, המתפרסמים בwww.dfn.co.il, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. www.dfn.co.il לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

17.5 www.dfn.co.il אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי www.dfn.co.il או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל www.dfn.co.il או אצל מי מספקיה.

17.6 www.dfn.co.il לא תישא באחריות אזרחית, לגבי מידע שהועלה לאתר בידי אדם אחר לרבות מפרסם, משווק תוכן, מעלה תגוביות וכיו"ב, אם התקיימו כל אלה: (1) www.dfn.co.il לא בחרה את המידע שהועלה כאמור, לא יזמה את העברתו ולא שינתה את תוכנו; (2) www.dfn.co.il לא בחרה מי יקבל את המידע שהועלה כאמור; (3) www.dfn.co.il פעלה להסרת המידע או לחסימת הגישה אליו, בשל היות תוכנו או הפצתו עוולה או הפרת זכות קניין רוחני, בתוך זמן סביר לאחר שקבלה לידיה צו של בית משפט או רשות מוסמכת אחרת לעשות כן.

 1. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את www.dfn.co.il, שולחיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את www.dfn.co.il, שולחיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בwww.dfn.co.il וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר www.dfn.co.il  ו/או ממנו.

 1. שינויים באתר והפסקת השירות

19.1 www.dfn.co.il תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים, מראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי www.dfn.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

19.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית www.dfn.co.il להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. www.dfn.co.il תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. בכל מקרה www.dfn.co.il תהיה רשאית למחוק כל תוכן מהאתר, לרבות פרטי משתמשי האתר, כתובות ה-IP ולרבות המידע כהגדרתו לעיל, בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והנך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד www.dfn.co.il בגין מחיקה זו.

 1. בוררות וסמכות שיפוט

20.1 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

20.2 בכל מקרה ומבלי לגרוע מתניית הבוררות שלהלן, הסמכות המקומית והבינלאומית לדון בכל טענה, תביעה, דרישה או סכסוך הקשור עם www.dfn.co.il, תהיה מסורה אך ורק לבתי המשפט בישראל במחוז ירושלים.

20.3 כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב www.dfn.co.il ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים בwww.dfn.co.il, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

20.4 הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. פסקי דין והחלטות ביניים של הבורר יהיו ניתנים לערעור לפני בורר שזהותו תיקבע ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט.

20.5 על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

20.6 בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים.

20.7 סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

 

15 תגובות
הכי ישן
הכי חדש הכי פופולרי
Inline Feedbacks
View all comments
12/01/2022 23:55

1buttocks

14/01/2022 12:32

with midnight raids and chat-room traps, egypt launches sweeping crackdown on gay community https://bjsgaychatroom.info/

14/01/2022 20:40

gay chat roulette chat https://gaytgpost.com/

14/01/2022 21:46

gay chat with married man https://gay-buddies.com/

15/01/2022 23:19

gay dating apps https://speedgaydate.com/

29/01/2022 03:55
03/02/2022 18:59

i won $4 at penny slots https://slotmachinesforum.net/

03/02/2022 22:03

division mod slots https://slot-machine-sale.com/

04/02/2022 03:58
04/02/2022 05:55

free slots that pay cash https://download-slot-machines.com/

04/02/2022 09:54

free kronos slots for fun https://411slotmachine.com/

04/02/2022 13:25

gossip slots casino https://www-slotmachines.com/

04/02/2022 15:09
11/02/2022 21:24

dissertation writing services near me https://help-with-dissertations.com/

12/02/2022 05:55

phd without dissertation https://dissertations-writing.org/